Παράταση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για τις επιχειρήσεις που έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) στις 20/03/2020 από τους αναφερόμενους στη λίστα που έχει δημοσιεύει το υπ. Οικονομικών ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 Κ.Α.Δ. δευτερεύουσας δραστηριότητας (από τους αναφερόμενους στον πίνακα της απόφασης Α. 1062/2020) όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020, ισχύουν τα ακόλουθα:

Παράταση έως 31/8/2020: οι βεβαιωμένες οφειλές στις Δ.Ο.Υ. που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και την 30/4/2020 & οι βεβαιωμένων οφειλές από χρεωστικές δηλώσεις ΦΠΑ στις Δ.Ο.Υ, που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και την 30/4/2020.

Παράταση καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων εργοδοτών-επιχειρήσεων, απαιτητών έως 31/3/2020, η εξόφλησή τους θα αρχίσει από 1η Ιουνίου.

Επιχειρήσεις, εργοδότες οι οποίοι: 

α) απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό  ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου,  αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή  εκ περιτροπής απασχόληση, β) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020, που αναφέρεται στον πίνακα της Δ.15/Δ’/οικ. 13226/325 απόφασης,

Παράταση: Ασφαλιστικών εισφορών των εργαζόμενων της περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 έως την ημερομηνία που ανεστάλη η λειτουργία της επιχείρησης ή έως την ημερομηνία που τέθηκαν σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων από επιχείρηση που εφάρμοσε το μέτρο. Απαιτητές έως 31/3/2020 και 30/4/2020 – Δύναται να καταβληθούν έως 30/9/2020 &  έως 31/10/2020 αντίστοιχα. 

Παράδειγμα:

Επιχείρηση έκλεισε με κρατική απόφαση στις 18.3.2020.  Για το διάστημα από 1.3.2020 έως 17.3.2020 οι ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες είναι απαιτητές την 30η Απριλίου δύναται να καταβληθούν έως την 31η Οκτωβρίου. Ομοίως, οι εισφορές του Φεβρουαρίου που πρέπει να καταβληθούν την 31η Μαρτίου δύναται να καταβληθούν έως την 30η Σεπτεμβρίου. 

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους παρατείνουμε την προθεσμία καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών περιόδου Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, απαιτητές μέχρι 31/3/2020 και 30/4/2020 αντίστοιχα, η εξόφληση των οποίων θα ξεκινήσει από 1η Σεπτεμβρίου και θα γίνεται τμηματικά σε 4 ισόποσες δόσεις. 

Σημειώνετε: Οι επιχειρήσεις – εργοδότες των οποίων έχει ανασταλεί η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα, με εντολή δημόσιας αρχής είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων (δικαιούνται να πληρώσουν το 60% του επαγγελματικού ενοικίου).