Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται σε όλους τους εργαζομένους που απασχολούνται σε εργοδότη από την 01/01 έως και την 30/04 κάθε έτους και αμείβονται ως εξής:

  1. για τους εργαζόμενους που αμείβονται με μισθό είναι το 1/2 του μισθού
  2. και για τους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο είναι 15 ημερομίσθια

Η αναλογία για την απόδοση του Δώρου Πάσχα είναι ένα ημερομίσθιο ανά 8 ημέρες εργασίας. Αν η εργασία έχει διάρκεια μικρότερη των 8 ημερών τότε αποδίδεται το ανάλογο που αντιστοιχεί στο διάστημα αυτό.

Το δώρο Πάσχα προσαυξάνεται κατά 0,04166 το οποίο είναι και αναλογία 0,5/12 λόγω αναλογούντος επιδόματος αδείας.

Στους εργαζόμενους με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση ισχύουν τα εξής:

  • Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με μειωμένο ωράριο καθημερινά πχ 4 ώρες ημερησίως, τότε τους καταβάλλεται το Δώρο Πάσχα όπως και των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση αλλά μειωμένο λόγω μειωμένων αποδοχών.
  • Οι εργαζόμενοι με λιγότερες ημέρες αλλά πλήρες ωράριο (εκ περιτροπής απασχόληση) δικαιούνται 1 ημερομίσθιο ανά 6,5 ημέρες εργασίας.
  • Οι εργαζόμενοι με λιγότερες ημέρες αλλά και λιγότερες ώρες δικαιούνται 1 ημερομίσθιο ανά 6,5 ημέρες εργασίας αλλά με μειωμένο λόγω μειωμένων αποδοχών.